Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF a UN, Martin
Cestovní a migrační neurologie – úvod
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
Tuberkulóza – aktuálny problém aj v novom miléniu
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF a UN, Martin
Neurologické prejavy vybraných opomínaných tropických ochorení
Práca uvádza prehľad a stručnú epidemiologicko-klinicko-terapeutickú charakteristiku vybraných opomínaných tropických ochorení, ktoré sa preukázateľne môžu manifestovať neurologickými príznakmi a syndrómami. V podmienkach Českej a Slovenskej republiky ide väčšinovo o exotické diagnózy a málo známe až neznáme etiologické agens. Uvedené informácie prinášajú praktickým neurológom základnú orientáciu v problematike, ktorá sa v dnešnej dobe charakterizovanej širokoplošným celosvetovým pracovným aj poznávacím cestovaním ako aj stúpajúcou migráciou obyvateľstva stáva pomerne aktuálnou.
Kľúčové slová: opomínané tropické ochorenia, neurologické príznaky, bakteriálne infekcie nervového systému (NS), vírusové infekcie NS, parazitárne infekcie NS

Neurological manifestations in selected neglected tropical diseases
The paper presents an overview and brief epidemiological-clinical-therapeutic characteristics of selected neglected tropical diseases that have been shown to be manifested by neurological symptoms and syndromes. In the conditions of the Czech and Slovak Republics, these are generally exotic diagnoses and little-known to unknown aetiological agents. The information presented provides practical neurologists with initial guidance in this issue that has become quite important recently given the current era characterized by a widespread global work and leisure travel as well as increasing migration of the population.
Key words: neglected tropical diseases, neurological symptoms, bacterial nervous system (NS) infections, viral NS infections, parasitic NS infections
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha , Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Neurologické komplikace malárie
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Neurologické poruchy cestovatelů. Díl. 1. Neurologické poruchy způsobené jedovatými živočichy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Institut neuropsychiatrické péče, 1. LF UK, Praha
Chronická migréna
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Současný pohled na diagnostiku a léčbu pacientů s pineální cystou
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Interní hematologická a Onkologická klinika FN Brno
Riziko vzniku nádorů při moderní léčbě roztroušené sklerózy – přehled literatury
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Klára Novotná
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Romana Konvalinková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jana Lízrová Preningerová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“ u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání vlivu funkční elektrické stimulace a peroneální ortézy – výsledky pilotní studie
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Teriflunomid u léčby klinicky izolovaného syndromu
INFORMÁCIE
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mechanismy účinku antiepileptik a jejich význam v klinické praxi
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Dôchodca, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Tomáš Dianiška, MPH
Univerzitná nemocnica, Bratislava
Neuro-dermatologické syndrómy
KONTROVERZIE
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? ROZHODNĚ ANO!
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? NE
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Jaké jsou možnosti ukončení ambulantní péče o pacienta při nedodržování termínů kontrol a doporučené léčby?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 15. – 16. marec 2019, Bratislava
LAUDÁCIA
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Jubileum Ireny Rektorové
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., padesátiletý
created by © zooom.sk s.r.o.