Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF a UN, Martin
Cestovní a migrační neurologie – úvod
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
Tuberkulóza – aktuálny problém aj v novom miléniu
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF a UN, Martin
Neurologické prejavy vybraných opomínaných tropických ochorení
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha , Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Neurologické komplikace malárie
Malárie se vyskytuje ve většině tropických a subtropických oblastí s největším rizikem v subsaharské Africe. Infekce Plasmodium falciparum představuje u neimunních cestovatelů bez léčby smrtelnou infekci. Tato skutečnost je často opomíjena a přibývá turistů i českých pracovníků, kteří vyjíždí do vysoce rizikových oblastí bez řádné antimalarické profylaxe a bez dostatečných informací o závažnosti, klinických projevech, diagnostice a léčbě malárie. Infekce P. falciparum se může projevit i déle než jeden měsíc po návratu z rizikov oblasti, relapsy P. vivax a P. ovale i za řadu měsíců a let. Při horečnatém onemocnění během pobytu nebo po návratu z malarické oblasti je třeba infekci vyloučit vyšetřením obarvených krevních nátěrů (tlustá kapka, tenký nátěr). Léčba musí být zahájena ihned po diagnóze a probíhá většinou na infekčních odděleních a klinikách, jejichž seznam je dostupný na www.infekce.cz. Lékem volby nekomplikované infekce P. falciparum je kombinace artemeter/lumefantrin nebo atovachon/proguanil, meflochin či chinin se používají pouze při jejich nedostupnosti. Chlorochin je možné použít pouze u „non-falciparum“ infekcí, antirelapsová léčba primachinem se nasazuje u terciány vivax a ovale. Profylaxe malárie je založena na ochraně před sáním komárů (expoziční profylaxe) a v preventivním užívání antimalarik (antimalarická chemoprofylaxe) při vysokém riziku malárie. V ČR jsou k profylaxi dostupné atovachon/proguanil (Malarone) a doxycyklin. Patogeneze tropické malárie je komplexní soubor dějů vyvolaných produkcí parazitárních antigenů a shlukováním parazitovaných i neparazitovaných erytrocytů ve vnitřních orgánech. Klinický stav může vyústit v poruchy mikrocirkulace, hypoperfuzi orgánů, tkáňovou hypoxii a šokový stav s multiorgánovým selháním. Nejzávažnější komplikací je cerebrální (mozková) malárie, která se projevuje těžkou poruchou vědomí (sopor, koma). V patogenezi cerebrální malárie se uvažuje o vlivu sekvestrovaných parazitovaných erytrocytů a obstrukci mikrocirkulace či lokální produkci oxidu dusnatého, který se může uplatňovat jako falešný neurotransmiter, a tím vyvolávat encefalopatii. Lékem volby cerebrální malárie je i. v. artesunát, ale při jeho nedostupnosti v ČR se používá i. v. chinin v kombinaci s i. v. klindamycinem nebo doxycyklinem. Podpůrná léčba mozkové malárie a dalších komplikací při multiorgánovém selhání probíhá za využití všech dostupných a doporučovaných modalit podobně jako u jiných urgentních stavů.
Kľúčové slová: Plasmodium falciparum, multiorgánové selhání, cerebrální malárie, chinin, artesunát

Neurological complications in malaria
Malaria is distribited in many tropical and subtropical regions, but the risk is highest in sub-Saharan Africa. If untreated, infection with Plasmodium falciparum is a fatal in non-immune travellers. This fact is often neglected, and there are increasing numbers of tourists as well as Czech workers who travel to high-risk areas without receiving appropriate antimalarial prophylaxis and sufficient information on the severity, clinical manifestations, diagnosis, and treatment of malaria. Infection with P. falciparum may manifest in more than one month after returning from a risk area, and P. vivax and P. ovale relapses occurring in months or even years. In the case of a febrile disease during a stay in or upon return from a malaria region, the infection has to be ruled out by examining stained blood smears (thick and think blood smear). Treatment must be initiated immediately after diagnosis and is typically provided at infectious diseases departments, a list of which is available at www.infekce.cz. The combination of artemether and lumefantrine or that of atovaquone and proguanil is the drug of choice in uncomplicated P. falciparum infection, with mefloquine or quinine being used only when the above are unavailable. Chloroquine can only be used in non-falciparum infections, and anti-relapse therapy with primaquine is indicated in tertian vivax and ovale malaria. Malaria prophylaxis is based on preventing mosquito bites (exposure prophylaxis) and a preventive use of antimalarial drugs (antimalarial chemoprophylaxis) when there is a high risk of malaria. In the Czech Republic, atovaquone/proguanil (Malarone) and doxycycline are available for prophylaxis. The pathogenesis of tropical malaria is a comprehensive set of processes caused by a production of parasitic antigens and accumulation of P. falciparum – infected and uninfected red blood cells in many organs. The clinical condition may result in impaired microcirculation, organ hypoperfusion, tissue hypoxia, and shock with multiple organ failure. Cerebral malaria is the most serious complication that is manifested by a severe disturbance of consciousness (sopor, coma). The following are thought to be implicated in the pathogenesis of cerebral malaria: an effect of sequestration of infected red blood cells and obstruction of microcirculatory or a local production of nitric oxide that can act as a false neurotransmitter, and thus induce encephalopathy. IV artesunate is the drug of choice in treating cerebral malaria; however, if unavailable in the Czech Republic, IV quinine in combination with IV clindamycin or doxycycline is used. Supportive treatment of cerebral malaria and other complications in multiple organ failure involves the use of all available and recommended modalities, similarly to other urgent conditions.
Key words: Plasmodium falciparum, multiple organ failure, cerebral malaria, quinine, artesunate
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Neurologické poruchy cestovatelů. Díl. 1. Neurologické poruchy způsobené jedovatými živočichy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Institut neuropsychiatrické péče, 1. LF UK, Praha
Chronická migréna
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Současný pohled na diagnostiku a léčbu pacientů s pineální cystou
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Interní hematologická a Onkologická klinika FN Brno
Riziko vzniku nádorů při moderní léčbě roztroušené sklerózy – přehled literatury
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Klára Novotná
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Romana Konvalinková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jana Lízrová Preningerová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“ u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání vlivu funkční elektrické stimulace a peroneální ortézy – výsledky pilotní studie
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Teriflunomid u léčby klinicky izolovaného syndromu
INFORMÁCIE
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mechanismy účinku antiepileptik a jejich význam v klinické praxi
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Dôchodca, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Tomáš Dianiška, MPH
Univerzitná nemocnica, Bratislava
Neuro-dermatologické syndrómy
KONTROVERZIE
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? ROZHODNĚ ANO!
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? NE
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Jaké jsou možnosti ukončení ambulantní péče o pacienta při nedodržování termínů kontrol a doporučené léčby?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 15. – 16. marec 2019, Bratislava
LAUDÁCIA
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Jubileum Ireny Rektorové
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., padesátiletý
created by © zooom.sk s.r.o.