Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika JLF a UN, Martin
Cestovní a migrační neurologie – úvod
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
Tuberkulóza – aktuálny problém aj v novom miléniu
Prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
Neurologická klinika Jesseniovej LF a UN, Martin
Neurologické prejavy vybraných opomínaných tropických ochorení
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha , Infekční oddělení KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Neurologické komplikace malárie
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Doc. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Neurologické poruchy cestovatelů. Díl. 1. Neurologické poruchy způsobené jedovatými živočichy
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.
Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Institut neuropsychiatrické péče, 1. LF UK, Praha
Chronická migréna
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Martin Májovský, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha
Současný pohled na diagnostiku a léčbu pacientů s pineální cystou
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
Interní hematologická a Onkologická klinika FN Brno
Riziko vzniku nádorů při moderní léčbě roztroušené sklerózy – přehled literatury
INFORMÁCIE Z PRAXE
Mgr. Klára Novotná
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Mgr. Romana Konvalinková
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jana Lízrová Preningerová
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze
Možnosti ovlivnění syndromu „foot drop“ u pacientů s roztroušenou sklerózou: srovnání vlivu funkční elektrické stimulace a peroneální ortézy – výsledky pilotní studie
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Radek Ampapa
Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Teriflunomid u léčby klinicky izolovaného syndromu
INFORMÁCIE
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Mechanismy účinku antiepileptik a jejich význam v klinické praxi
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
Dôchodca, Lekárska fakulta UK, Bratislava
MUDr. Tomáš Dianiška, MPH
Univerzitná nemocnica, Bratislava
Neuro-dermatologické syndrómy
Rôznorodý „kožný“ kryt živočíšnych tvorov tvorí navonok nielen chrániacu bariéru. Je súčasťou Krebsovho cyklu, t. j. fungovania ľudského metabolizmu s akcentom na nervový systém. Koža všetky poruchy, často patogeneticko-etiologicky (viac empiricky), odhaľuje špecifickými či nešpecifickými zmenami vrátane samostatných ochorení kože. Rozoberajú sa mnohoraké chorobné stavy (častý príklad – diabetes mellitus) telesných systémov až po pribúdajúce traumatické poškodenia. Venuje sa pozornosť toxickým léziám, zvyšujúcej sa alergizácii (medikácia – interakcie). Globálne sa podáva reálny náčrt diagnostiky, liečby, prevencie.
Kľúčové slová: neurologické a dermatologické vzťahy, klinický obraz, etiopatogenéza, kožná bariéra, koža-orgán, Krebsov cyklus, výber neurodermatologických afekcií

Neurodermatological syndromes
The heterogeneous “skin” covering of living creatures forms not only a protective barrier on the outside. It is part of the Krebs cycle, i.e. the functioning of human metabolism with accentuation of the nervous system. The skin reveals all disorders, often in a pathogenetic-aetiological manner (more empirically), by means of specific or nonspecific changes, including skin diseases alone. Various pathological conditions (a frequent example: diabetes mellitus) of bodily systems as well as increasing traumatic injuries are discussed. Attention is paid to toxic lesions and growing allergization (medication – interactions). Overall, an overview is provided of the diagnosis, treatment and prevention.
Key words: neurological and dermatological relationships, clinical presentation, aetiopathogenesis, skin barrier, skin-organ, Krebs cycle, selection of neurodermatological conditions
KONTROVERZIE
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? ROZHODNĚ ANO!
MUDr. Andrea Bártková, Ph.D.
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
Může být lehké kraniocerebrální poranění příčinou migrény? NE
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Jaké jsou možnosti ukončení ambulantní péče o pacienta při nedodržování termínů kontrol a doporučené léčby?
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
Klinika detskej neurológie LF UK a NÚDCH, Bratislava
XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie, 15. – 16. marec 2019, Bratislava
LAUDÁCIA
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Jubileum Ireny Rektorové
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., padesátiletý
created by © zooom.sk s.r.o.