Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. – editor hlavnej témy
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Svalové dystrofie – slovo úvodem
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Svalové dystrofie v dětském věku
MUDr. Lenka Juříková
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie FN Brno a LF MU, Brno
MUDr. Zdeňka Bálintová
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie FN Brno a LF MU, Brno
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie FN Motol, Praha
Duchennova svalová dystrofie
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Lívie Mensová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Daniel Baumgartner
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární mediciny 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diagnostický algoritmus u svalových dystrofií
MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Katarína Reguliová
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jana Horáková
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Iva Procházková
Kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Marcel Heczko
Kardiologické oddělení Městské Nemocnice Ostrava
Interní komplikace u svalových dystrofií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
Nové možnosti liečby pediatrických pacientov so sclerosis multiplex
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Gescheidt, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno
Aplikace botulotoxinu do musculus piriformis pod ultrasonografickou kontrolou
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Deprese a migréna: co mají společného?
MUDr. Martin Hýža
Psychiatrické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Katedra neurologie a psychiatrie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Léčba depresivních poruch u bolestivých stavů
INFORMÁCIE Z PRAXE
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
PhDr. Simona Lipovská
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Kvalita života pacientov s Parkinsonovou chorobou na Slovensku
Cieľ: Cieľom štúdie bolo zistiť kvalitu života (QoL) pacientov s Parkinsonovou chorobou a ich schopnosť pracovať (WA) vo vzťahu k vybraným demografickým, klinickým a sociálno-ekonomickým parametrom. Súbor a metodika: Metodikou výskumu bol originálny pacientsky dotazník dominantne založený na hodnotení väčšiny parametrov numerickou škálou. QoL a WA boli pacientmi hodnotené aj retrospektívne, a to v čase diagnostikovania ochorenia, v čase bez ochorenia a v čase tzv. úplného zdravia. Výsledky boli spracované a hodnotené okrem metód opisnej štatistiky aj Friedmanovým a Dunnovým testom. Miery vzťahov medzi premennými boli overené neparametrickým Spearmanovým korelačným koeficientom. Súbor tvorilo 93 pacientov s Parkinsonovou chorobou s priemerným vekom 66,14 roka, pričom 10 pacientov malo riadny pracovný pomer. Výsledky: Priemerné trvanie ochorenia bolo 8,33 roka a priemerný čas príznakov pred ochorením bol 2,17 roka. Aktuálna QoL, respektíve WA dosiahli hodnotu 5,1, respektíve 3,6 (0 – najhoršia, 10 – najlepšia), v čase diagnostikovania ochorenia to bolo 5,8, respektíve 5,1, v čase bez ochorenia 8,2, respektíve 8,6 a v čase tzv. úplného zdravia to bolo 8,8, respektíve 9,1. Vplyv liečby na QoL pacientov bol na totožnej škále hodnotený na úrovni 5,82 a vplyv ochorenia ako takého na kvalitu života príbuzných a blízkych osôb dosiahol hodnotu 5,84. Zhoršenie vzťahov v dôsledku ochorenia bolo hodnotené nasledovne: v rodine – 2,23, v zamestnaní – 2,26, v spoločenskom živote – 2,73, a v záujmovej činnosti – 3,22 (1 – vôbec, 5 – maximálne). Priemerný čas práceneschopnosti kvôli Parkinsonovej chorobe bol posledných 12 mesiacov 6,7 dňa. Priemerný mesačný príjem (mzda, respektíve dôchodok) bol 386,6 €, pričom za lieky pacienti doplácali priemerne 48 €. Pacienti boli ochotní platiť mesačne 166 € v prípade hypotetického úplného uzdravenia. Závery: Ochorenie má signifikantný vplyv na QoL a WA, pričom obe sú vo vzájomnej stredne silnej korelácii. WA je pacientmi vnímaná senzitívnejšie ako QoL. Liečba spomaľuje pokles kvality života. Vplyv liečby na QoL pacienti oceňujú pozitívne. Ochorenie výrazne vplýva na kvalitu života členov rodiny, na vzťahy v práci i v spoločenskom živote a tiež aj na mieru práceneschopnosti.
Kľúčové slová: Parkinsonova choroba, kvalita života, schopnosť pracovať

Quality of life in patients with Parkinson´s disease in the Slovak Republic
Goal: The goal of the study was to determine the quality of life (QoL) of patients with Parkinson's disease and their work ability (WA) in relation to certain demographic, clinical and social-economical parameters. Sample and methods: The research used an original patient questionnaire predominantly based on an evaluation using a numerical scale. QoL and WA were assessed by patients retrospectively in time of diagnosis, in time without disease, and in time of so-called full-health. The results were processed and evaluated using descriptive statistics, Friedman's and Dunn's test. The correlation rates between variables were confirmed by non-parametric Spearman correlative. Patients had an average age – 66.14 years, and 10 patients had fulltime jobs. Results: Mean duration of illness was 8.33 years and mean time of the onset of symptoms before diagnosis was 2.17 years. Current QoL and WA were 5.1 and 3.6 (0 – worst, 10 – best), in time of diagnosis – 5.8 and 5.1, before diagnosis – 8.2 and 8.6, and in time of full health 8.8 and 9.1. The effect of treatment on QoL of patients was 5.82 and the impact of disease on QoL of family members beloved was 5.84 on the same scale. Aggravation of the relationship due to illness was assessed as follows: in the family – 2.23, in the employment – 2.26, in the social life – 2.73 and in the interest activity – 3.22 (1 – without, 5 – maximum). Average time of non-ability to work was 6.7 during the past 12 months. Mean monthly income (wage or benefits) was 386.6 €, patients paid monthly 48 € for medical treatment. Patients were willing to pay 166 € monthly for hypothetical full health recovery. Conclusion: The illness has significant impact on Qol and WA, both correlated strongly with each other. WA is regarded more sensitively than Qol. Treatment lowers the rate of QoL degression: its effect on QoL is seen as positive. The disease impacts the quality of life of family members, work and social relationships as well as inability to work.
Key words: Parkinson's disease, quality of life, ability to work
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Ocrelizumab, klinická aktivita a progrese – dlouhodobá data
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Právna poradňa
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava
Komentár k príspevku: Ohlašuje se soudu zahájení kurace neklidného pacienta během hospitalizace, který však při příjmu podepsal informovaný souhlas?
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia
XII. slovenský a český neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou 25. – 26. apríl 2019, Holiday Inn, Bratislava
LAUDÁCIA
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Radim Mazanec šedesátiletý
NEUROZOBRAZOVACIE KAZUISTIKY
MUDr. Lívie Mensová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Marcela Dvořáková
Klinika Jana Leštáka, Praha
MUDr. Martin Kynčl
Klinika Jana Leštáka, Praha
Neurozobrazovací kazuistika
MEDAILÓN
MUDr. Jana Doláková
Neurologická klinika LF a FN Olomouc
Claude Bernard (12. 7. 1813–10. 2. 1878)
created by © zooom.sk s.r.o.