Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. – editor hlavnej témy
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Svalové dystrofie – slovo úvodem
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Svalové dystrofie v dětském věku
MUDr. Lenka Juříková
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie FN Brno a LF MU, Brno
MUDr. Zdeňka Bálintová
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie FN Brno a LF MU, Brno
MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
Neuromuskulární centrum Kliniky dětské neurologie FN Motol, Praha
Duchennova svalová dystrofie
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Lívie Mensová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Daniel Baumgartner
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Veronika Potočková
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Ústav patologie a molekulární mediciny 2. LF UK a FN Motol, Praha
Diagnostický algoritmus u svalových dystrofií
MUDr. Jana Junkerová
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Katarína Reguliová
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jana Horáková
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Iva Procházková
Kardiovaskulární centrum Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Marcel Heczko
Kardiologické oddělení Městské Nemocnice Ostrava
Interní komplikace u svalových dystrofií
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice
Nové možnosti liečby pediatrických pacientov so sclerosis multiplex
VIDEOKAZUISTIKY
MUDr. Tomáš Gescheidt, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.
1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Neurologie a rehabilitace Skopalíkova, Brno
Aplikace botulotoxinu do musculus piriformis pod ultrasonografickou kontrolou
Aplikace botulotoxinu do musculus piriformis je jednou z možností terapie syndromu musculus piriformis. Tato poměrně kontroverzní klinická jednotka zahrnuje příznaky vysvětlované zvýšeným napětím musculus piriformis, některé tyto příznaky souvisejí s těsným anatomickým vztahem tohoto svalu s nervus ischiadicus. V terapii syndromu musculus piriformis mají významnou úlohu fyzioterapie a režimová opatření, dále jsou užívána analgetika a myorelaxancia; v případech, kdy předchozí terapie selhává, přichází do úvahy aplikace lokálního anestetika či botulotoxinu. K přesnému zacílení injekce do tohoto poměrně hluboko uloženého svalu lze aplikaci provést pod ultrasonografickou kontrolou. Cílem sdělení je přiblížit techniku takové aplikace; popisujeme, jak byla provedena aplikace botulotoxinu u našeho pacienta, o kterém je pak dále pojednáno v krátké kazuistice.
Kľúčové slová: syndrom musculus piriformis, musculus piriformis, botulotoxin, ultrasonografie

Administration of botulinum toxin into piriformis muscle under ultrasound guidance
The administration of botulinum toxin into the piriformis muscle is one of the treatment options for piriformis syndrome. This relatively controversial clinical entity involves symptoms explained by an increased tone of the piriformis muscle, with some of them being related to the close anatomical relationship of this muscle with the sciatic nerve. Physiotherapy and lifestyle measures, followed by the use of analgesics and muscle relaxants, play an important role in treating piriformis syndrome; in the case of failure of a previous treatment, the administration of a local anaesthetic or botulinum toxin is considered. In order to precisely target the injection into this relatively deeply embedded muscle, the administration can be done under ultrasound guidance. The aim of the article is to introduce the technique of such administration; we describe the administration of botulinum toxin in our patient who is then presented in a short case report.
Key words: piriformis syndrome, piriformis muscle, botulinum toxin, ultrasound
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Sylva Racková, Ph.D.
Psychiatrická ambulance, Plzeň
Deprese a migréna: co mají společného?
MUDr. Martin Hýža
Psychiatrické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, Katedra neurologie a psychiatrie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Léčba depresivních poruch u bolestivých stavů
INFORMÁCIE Z PRAXE
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
PhDr. Simona Lipovská
Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Kvalita života pacientov s Parkinsonovou chorobou na Slovensku
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Zbyšek Pavelek, Ph.D.
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D
Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové
Ocrelizumab, klinická aktivita a progrese – dlouhodobá data
PRÁVNA PORADŇA
JUDr. Šárka Špeciánová
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK, Praha
Právna poradňa
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD.
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., Bratislava, Advokátska kancelária Kinstellar, Bratislava
Komentár k príspevku: Ohlašuje se soudu zahájení kurace neklidného pacienta během hospitalizace, který však při příjmu podepsal informovaný souhlas?
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD., predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia
XII. slovenský a český neuromuskulárny kongres s medzinárodnou účasťou 25. – 26. apríl 2019, Holiday Inn, Bratislava
LAUDÁCIA
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Radim Mazanec šedesátiletý
NEUROZOBRAZOVACIE KAZUISTIKY
MUDr. Lívie Mensová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Marcela Dvořáková
Klinika Jana Leštáka, Praha
MUDr. Martin Kynčl
Klinika Jana Leštáka, Praha
Neurozobrazovací kazuistika
MEDAILÓN
MUDr. Jana Doláková
Neurologická klinika LF a FN Olomouc
Claude Bernard (12. 7. 1813–10. 2. 1878)
created by © zooom.sk s.r.o.