Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN, předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN – editor hlavnej témy
Neurologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubice
Poranění plexu a periferních nervů – úvod
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Možnosti rekonstrukce poraněného brachiálního plexu
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF a FN Motol, Praha
Traumatické léze periferních nervů a brachiálního plexu u dětí
MUDr. Jiří Ceé
Neurologická ambulance Litnea, s. r. o., Litoměřice , Neurochirurgická klinika UJEP, Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem
Traumata periferních nervů horní končetiny
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
Iatrogenní léze nervů
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Hodnocení účinnosti léčby roztroušené sklerózy ve 21. století
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD. N
eurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Význam včasnej liečby sclerosis multiplex
MUDr. Marek Peterka
Neurologická klinika, LF UK a FN Plzeň
Nová éra léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Migréna – od patofyziologie k monoklonálním protilátkám
MUDr. Irena Novotná
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, Brno
Bolesti hlavy, migréna, léčba a profylaxe
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Neurologie, Medicon, a. s., Praha
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Epilepsie dospělých s přetrvávajícími záchvaty – jak postupovat
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kortikálny zápal v patogenéze sclerosis multiplex
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Eva Gödöllová
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Peter Bábel
Rádiologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Katarína Surmajová
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Simona Repčíková
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Julia Travkina
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Oto Petrík, MPH
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
Správna liečba pri nesprávnej diagnóze
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Ivan Martinka, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
RNDr. Slávka Mattošová, PhD.
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Jakub Veverka
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Zaznelo na Slovenskom a českom XII. neuromuskulárnom kongrese 25. – 26. apríla 2019 v Bratislave: Prvý prípad sporadickej late-onset formy transtyretínovej familiárnej amyloidnej polyneuropatie v SR
created by © zooom.sk s.r.o.