Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN, předseda redakční rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN – editor hlavnej témy
Neurologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Pardubice
Poranění plexu a periferních nervů – úvod
MUDr. Ivan Humhej, Ph.D.
Neurochirurgická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika FZS UJEP, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Krajská zdravotní, a. s.
Možnosti rekonstrukce poraněného brachiálního plexu
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Klinika dětské neurologie, 2. LF a FN Motol, Praha
Traumatické léze periferních nervů a brachiálního plexu u dětí
MUDr. Jiří Ceé
Neurologická ambulance Litnea, s. r. o., Litoměřice , Neurochirurgická klinika UJEP, Krajská zdravotní, a. s., Ústí nad Labem
Traumata periferních nervů horní končetiny
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
Neurologická klinika FZS Univerzity Pardubice a Pardubická krajská nemocnice, Pardubice
Iatrogenní léze nervů
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Hodnocení účinnosti léčby roztroušené sklerózy ve 21. století
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD. N
eurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Význam včasnej liečby sclerosis multiplex
MUDr. Marek Peterka
Neurologická klinika, LF UK a FN Plzeň
Nová éra léčby roztroušené sklerózy
MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
Migréna – od patofyziologie k monoklonálním protilátkám
MUDr. Irena Novotná
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy, Brno
Bolesti hlavy, migréna, léčba a profylaxe
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Neurologie, Medicon, a. s., Praha
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Epilepsie dospělých s přetrvávajícími záchvaty – jak postupovat
Situace, kdy u pacienta s epilepsií přes zavedenou léčbu přetrvávají záchvaty, je nebezpečná, podle typu záchvatů i zdraví a život ohrožující. Nekompenzovaná epilepsie může progresivně zhoršovat strukturu i funkci mozku. Pacienti jsou vystaveni vyššímu riziku komorbidit, včetně úrazů a nehod, mortality a psychosociálních důsledků. Cílem léčby je pacient bez záchvatů. Pouze remise (pět let bez záchvatů) snižuje popsaná rizika na úroveň běžné populace. Úkolem neurologa u pacienta s přetrvávajícími záchvaty je revize dosud provedených vyšetření a zvolené léčby, naplánování dalšího postupu, se kterým je pacient a/nebo jeho zákonný zástupce seznámen. Dokumentace musí obsahovat pracovní rozvahu a plán postupného testování AE, event. jiných léčebných postupů. U pacienta s přetrvávajícími záchvaty musí být z dokumentace patrna snaha klasifikovat jejich typ, určit příčinu epilepsie a její typ, event. epileptický syndrom. Je třeba pátrat po známých komorbiditách, potvrdit je nebo vyloučit, protože jejich vzniku můžeme preventivními opatřeními zabránit. Potvrzené komorbidity je nutné léčit, v případě potřeby ve spolupráci se specialisty z jiných oborů a praktickým lékařem. Existují modely predikce farmakorezistence, které může klinik využít. Současná epileptologie je proaktivní a snaží se uchránit pacientům roky kvalitního života. Jedním z důležitých faktorů ve fungujícím terapeutickém vztahu neurolog/pacient s epilepsií je důvěra a naděje, že je stále co nabídnout.
Kľúčové slová: nekompenzovaná epilepsie, přetrvávající záchvaty, komorbidita, mortalita, farmakorezistence

Uncontrolled seizures in adult epilepsy patients
There are still patients with epilepsy and uncontrolled seizures despite established treatment. It is dangerous, the risks depend on the type of seizure. It could be health and life-threatening. A refractory epilepsy may progressively impair brain structure and function. Patients are at higher risk of comorbidities, including injuries and accidents, higher mortality and psychosocial consequences. The goal of treatment is a patient without seizures. Only remission (5 years without seizures) reduces the described risks to the level of the general population. The task of the neurologist is to review the examinations and treatments selected so far, to plan the next management with which the patient and/or his/her legal guardian is familiar. The documentation must include a working balance sheet and AEDs gradual testing plan, or other treatments. In a patient with persistent seizures, the documentation must show an effort to classify their type, determine the cause of epilepsy and its type, eventually epileptic syndrome. It is necessary to search for, confirm or eliminate known comorbidities, because preventative measures can prohibit their formation. In the case of already confirmed comorbidities, we treat them, if necessary in cooperation with specialists from other fields and the general practitionar. There are models for predicting pharmacoresistance that can be used by clinicians. Current epileptology is proactive and seeks to protect patients quality life years. One of the most important factor in a good therapeutic relationship between neurologist/patient with epilepsy is trust and the hope that there is still much to offer.
Key words: pharmacoresistent epilepsy, uncontrolled seizures, comorbidities, mortality
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Kortikálny zápal v patogenéze sclerosis multiplex
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Eva Gödöllová
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Peter Bábel
Rádiologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Katarína Surmajová
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Simona Repčíková
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Julia Travkina
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
MUDr. Oto Petrík, MPH
Neurologické oddelenie, Svet Zdravia, NsP Sv. Lukáša, Galanta
Správna liečba pri nesprávnej diagnóze
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
MUDr. Ivan Martinka, PhD.
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
RNDr. Slávka Mattošová, PhD.
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Jakub Veverka
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava
Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.
Oddelenie molekulovej a biochemickej genetiky, Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
Zaznelo na Slovenskom a českom XII. neuromuskulárnom kongrese 25. – 26. apríla 2019 v Bratislave: Prvý prípad sporadickej late-onset formy transtyretínovej familiárnej amyloidnej polyneuropatie v SR
created by © zooom.sk s.r.o.