Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN, predseda redakčnej rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Robert Rapčan, PhD., MBA, FIPP – editor hlavnej témy
EuroPainClinics, Bardejov
Vertebrogénne bolestivé syndrómy
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.
Klinika liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Griger, FIPP
EuroPainClinics, Bratislava
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Multidisciplinárny prístup v diagnostike vertebrogénnych ochorení z pohľadu neurológa a fyziatricko-rehabilitačného lekára
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Katedra radiologie IPVZ, Praha
MUDr. Martin Griger, FIPP
EuroPainClinics, Bratislava
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.
Klinika liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Multidisciplinárny prístup v diagnostike vertebrogénnych ochorení z pohľadu rádiológa a intervenčného algeziológa
MUDr. Juraj Mláka, FIPP
EuroPainClinics, Košice
MUDr. Michal Matias
EuroPainClinics, Brno
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Simona Rapčanová
EuroPainClinics, Bardejov, Jagiellonian University – School of Medicine in English, Krakow
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Perkutánne endoskopické techniky v diagnostike a liečbe vertebrogénnych ochorení: epiduroskopia a endoskopická diskektómia
Perkutánne endoskopické techniky sú moderné miniinvazívne metódy, ktoré umožňujú efektívne riešiť bolesť a sprievodné neurologické symptómy u pacientov s vyklenutím medzistavcovej platničky a/alebo s inou epidurálnou patológiou. Dostupné dôkazy podporujú ich efektivitu a bezpečnosť, a preto si zaslúžene získavajú stabilné miesto v riešení špecifických typov spinálnej patológie. Vhodnou diagnostickou a terapeutickou metódou pri chronických stavoch spojených s bolesťou dolnej časti chrbta v kombinácii s radikulárnou symptomatológiou je epiduroskopia. V článku sa venujeme jej princípom a indikačným kritériám a technike uskutočnenia výkonu. Ďalšou účinnou endoskopickou metódou je endoskopická diskektómia. Je to moderná, ale zároveň štúdiami overená efektívna liečba hernie disku s akútnym radikulárnym syndrómom. Naše skúsenosti overené klinickými štúdiami poukazujú na účinný liečebný a diagnostický potenciál perkutánnych endoskopických techník v manažmente akútnej a chronickej bolesti.
Kľúčové slová: perkutánne endoskopické techniky, radikulárny syndróm, epiduroskopia, endoskopická diskektómia

Percutaneous endoscopic techniques and their position in diagnostic and treatment process focused on vertebrogenic diseases: epiduroscopy and endoscopic discectomy
Percutaneous endoscopic techniques are modern minimally-invasive methods that enable effective treatment of pain and accompanying neurological symptoms in patients with an intervertebral disc herniation and/or other epidural pathologies. Available evidence supports their efficacy and safety therefore, they deserve a stable position in addressing specific types of spinal pathologies. Epiduroscopy is a suitable diagnostic and therapeutic method for chronic conditions associated with back pain in the lower parts of the spine in combination with radicular symptomatology. In this article, we deal with the principles, indication criteria and the performance technique. Another effective endoscopic method is endoscopic discectomy. It is a modern, yet well-proven effective treatment method for disc herniations with a radicular syndrome. Our experience confirmed with clinical studies points to the effective therapeutic and diagnostic potential of percutaneous endoscopic techniques in the management of acute chronic pain.
Key words: percutaneous endoscopic techniques, radicular symptomatology, epiduroscopy, endoscopic discectomy
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MPH
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti ARK, FN Plzeň
MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH
Neurochirurgické oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava
MUDr. Michal Krajčovič
Neurochirurgické oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Neuromodulačné techniky v riešení vertebrogénnych bolestivých syndrómov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Sekundárně progresivní roztroušená skleróza: terapeutický nihilismus nebo aktivní přístup?
MUDr. Lukáš Klečka
Městská nemocnice Ostrava
Diferenciální diagnostika migrény
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Sekundárne progresívna sclerosis multiplex – pohľad na diagnostiku a možnosti liečby
MUDr. Simona Halúsková
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Roztroušená skleróza a těhotenství – léky první linie a eskalační léčba
VIDEOKAZUISTIKY
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Neurologická klinika, Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach , Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Liečiteľné extrapyramidové ochorenia detského veku – pragmatický prístup a kazuistika pacientky s dopa-responzívnou dystóniou
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
MR monitorace aktivity pacientů s roztroušenou sklerózou (konvenční techniky, výsledky dlouhodobé MR monitorace léčby ocrelizumabem)
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Richard Novobilský
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Jana Horáková
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra neurologie a psychiatrie LF OSU v Ostravě
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra neurologie a psychiatrie LF OSU v Ostravě
MUDr. Jaromír Gumulec
Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice v Ostravě a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ostrava
Význam vyšetření krevního obrazu u parestezií
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Dana Vondráčková
Ambulance pro léčbu bolesti NCHK ÚVN, subkatedra algeziologie IPVZ, Praha
Lokální léčba postherpetické neuralgie 5% lidokainem v náplasti (Versatis®)
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax – 13. ročník
MUDr. Martina Martiníková
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zaznelo na 13. ročníku Sympózia praktickej neurológie, Neurológia pre prax: Manažment vysokoaktívnej SM u žien v reprodukčnom období a gravidite
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP v Košiciach
Networking mladých neurológov – 1. ročník
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
31. slovenský a český epileptologický zjazd
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s
X. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči
MUDr. Ján Kothaj
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
47. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres s medzinárodnou účasťou
Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Zaznelo na 13. ročníku Sympózia praktickej neurológie, Neurológia pre prax: Depresia a NCMP
created by © zooom.sk s.r.o.