Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN, predseda redakčnej rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Robert Rapčan, PhD., MBA, FIPP – editor hlavnej témy
EuroPainClinics, Bardejov
Vertebrogénne bolestivé syndrómy
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.
Klinika liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Griger, FIPP
EuroPainClinics, Bratislava
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Multidisciplinárny prístup v diagnostike vertebrogénnych ochorení z pohľadu neurológa a fyziatricko-rehabilitačného lekára
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Katedra radiologie IPVZ, Praha
MUDr. Martin Griger, FIPP
EuroPainClinics, Bratislava
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.
Klinika liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Multidisciplinárny prístup v diagnostike vertebrogénnych ochorení z pohľadu rádiológa a intervenčného algeziológa
MUDr. Juraj Mláka, FIPP
EuroPainClinics, Košice
MUDr. Michal Matias
EuroPainClinics, Brno
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Simona Rapčanová
EuroPainClinics, Bardejov, Jagiellonian University – School of Medicine in English, Krakow
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Perkutánne endoskopické techniky v diagnostike a liečbe vertebrogénnych ochorení: epiduroskopia a endoskopická diskektómia
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MPH
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti ARK, FN Plzeň
MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH
Neurochirurgické oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava
MUDr. Michal Krajčovič
Neurochirurgické oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Neuromodulačné techniky v riešení vertebrogénnych bolestivých syndrómov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Sekundárně progresivní roztroušená skleróza: terapeutický nihilismus nebo aktivní přístup?
U sekundárně progresivní roztroušené sklerózy (SPRS) nelze dosáhnou tak přesvědčivých léčebných úspěchů jako u relabující formy onemocnění. Rychlé zahájení účinné léčby v časných fázích onemocnění však nepochybně zpomaluje rozvoj sekundární progrese. U aktivní SPRS je možné využít imunosupresivní potenciál mitoxantronu, cyklofosfamidu event. vysokých dávek methylprednisolonu a intravenózního imunoglobulinu. Prvním schváleným lékem, v indikaci SPRS, u kterého bylo prokázáno zpomalení klinicky potvrzené progrese, je siponimod. Ve stadiu klinických zkoušek jsou další léky s převážně neuroprotektivním efektem.
Kľúčové slová: sekundárně progresivní roztroušená skleróza, terapie, siponimod, neuroprotekce

Secondary progressive multiple sclerosis: therapeutic nihilism or active approach?
In secondary progressive multiple sclerosis (SPRS), such convincing therapeutic successes cannot be achieved as in relapsing disease. However, rapid initiation of effective treatment in the early stages of the disease slows the development of secondary progression. In active SPRS we use the immunosuppressive potential of mitoxantrone, cyclophosphamide eventually high doses of methylprednisolone and intravenous immunoglobulin. Siponimod is the first approved drug in the SPRS indication, which has been shown to slow clinically confirmed progression. At the stage of clinical trials, other drugs are predominantly neuroprotective.
Key words: secondary progressive multiple sclerosis, therapy, siponimod, neuroprotection
MUDr. Lukáš Klečka
Městská nemocnice Ostrava
Diferenciální diagnostika migrény
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Sekundárne progresívna sclerosis multiplex – pohľad na diagnostiku a možnosti liečby
MUDr. Simona Halúsková
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Roztroušená skleróza a těhotenství – léky první linie a eskalační léčba
VIDEOKAZUISTIKY
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Neurologická klinika, Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach , Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Liečiteľné extrapyramidové ochorenia detského veku – pragmatický prístup a kazuistika pacientky s dopa-responzívnou dystóniou
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
MR monitorace aktivity pacientů s roztroušenou sklerózou (konvenční techniky, výsledky dlouhodobé MR monitorace léčby ocrelizumabem)
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Richard Novobilský
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Jana Horáková
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra neurologie a psychiatrie LF OSU v Ostravě
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra neurologie a psychiatrie LF OSU v Ostravě
MUDr. Jaromír Gumulec
Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice v Ostravě a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ostrava
Význam vyšetření krevního obrazu u parestezií
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Dana Vondráčková
Ambulance pro léčbu bolesti NCHK ÚVN, subkatedra algeziologie IPVZ, Praha
Lokální léčba postherpetické neuralgie 5% lidokainem v náplasti (Versatis®)
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax – 13. ročník
MUDr. Martina Martiníková
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zaznelo na 13. ročníku Sympózia praktickej neurológie, Neurológia pre prax: Manažment vysokoaktívnej SM u žien v reprodukčnom období a gravidite
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP v Košiciach
Networking mladých neurológov – 1. ročník
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
31. slovenský a český epileptologický zjazd
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s
X. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči
MUDr. Ján Kothaj
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
47. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres s medzinárodnou účasťou
Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Zaznelo na 13. ročníku Sympózia praktickej neurológie, Neurológia pre prax: Depresia a NCMP
created by © zooom.sk s.r.o.