Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN, predseda redakčnej rady
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Robert Rapčan, PhD., MBA, FIPP – editor hlavnej témy
EuroPainClinics, Bardejov
Vertebrogénne bolestivé syndrómy
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.
Klinika liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha
MUDr. Martin Griger, FIPP
EuroPainClinics, Bratislava
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Multidisciplinárny prístup v diagnostike vertebrogénnych ochorení z pohľadu neurológa a fyziatricko-rehabilitačného lekára
Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
Katedra radiologie IPVZ, Praha
MUDr. Martin Griger, FIPP
EuroPainClinics, Bratislava
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ľudovít Želinský, PhD.
Klinika liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica, Košice
MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie, NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s., Spišská Nová Ves
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Multidisciplinárny prístup v diagnostike vertebrogénnych ochorení z pohľadu rádiológa a intervenčného algeziológa
MUDr. Juraj Mláka, FIPP
EuroPainClinics, Košice
MUDr. Michal Matias
EuroPainClinics, Brno
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Simona Rapčanová
EuroPainClinics, Bardejov, Jagiellonian University – School of Medicine in English, Krakow
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Perkutánne endoskopické techniky v diagnostike a liečbe vertebrogénnych ochorení: epiduroskopia a endoskopická diskektómia
MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP
EuroPainClinics, Bardejov
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., MPH
Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti ARK, FN Plzeň
MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH
Neurochirurgické oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava
MUDr. Michal Krajčovič
Neurochirurgické oddelenie, Nemocnica svätého Michala, a. s., Bratislava
MUDr. Ladislav Kočan, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
Neuromodulačné techniky v riešení vertebrogénnych bolestivých syndrómov
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., Teplice
Sekundárně progresivní roztroušená skleróza: terapeutický nihilismus nebo aktivní přístup?
MUDr. Lukáš Klečka
Městská nemocnice Ostrava
Diferenciální diagnostika migrény
Doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Sekundárne progresívna sclerosis multiplex – pohľad na diagnostiku a možnosti liečby
MUDr. Simona Halúsková
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.
Neurologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové
Roztroušená skleróza a těhotenství – léky první linie a eskalační léčba
VIDEOKAZUISTIKY
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Neurologická klinika, Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach , Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Liečiteľné extrapyramidové ochorenia detského veku – pragmatický prístup a kazuistika pacientky s dopa-responzívnou dystóniou
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
Prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
Oddělení MR, Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze
MR monitorace aktivity pacientů s roztroušenou sklerózou (konvenční techniky, výsledky dlouhodobé MR monitorace léčby ocrelizumabem)
Magnetická rezonance se využívá u zobrazení roztroušené sklerózy již od jejího zavedení do praxe a její význam stále narůstá. Je to nejdůležitější biomarker u tohoto onemocnění. Pomáhá při diagnostice, při prognóze a v monitoraci aktivity choroby. Právě monitorace aktivity má v poslední době stále větší význam vzhledem k rozšiřujícímu portfoliu léků, kdy nález na MR monitoraci pomáhá určit, zda je daná léčba účinná či nikoliv. Konvenční MR monitorační techniky jsou součástí klinických studií, nejčastěji se hodnotí počet, eventuelně objem hypersignálních ložisek v T2 váženém obraze, počet postkontrastně se zvýrazňujících ložisek a atrofie mozku (celková, šedé a bílé hmoty zvlášť), a postupně pronikají i do běžné klinické praxe. V článku jsou uvedena dlouhodobá data z klinických studií s ocrelizumabem, která ukazují jeho vliv na stabilizaci monitorovaných MR parametrů, a to nejen na potlačení ložiskového postižení (počet a objem aktivních ložisek a postkontrastně se zvýrazňujících ložisek), ale i na snížení atrofie mozku.
Kľúčové slová: roztroušená skleróza, magnetická rezonance, monitorace, ocrelizumab

MR monitoring of activity of multiple sclerosis patients: conventional techniques and long-term MR monitoring of ocrelizumab therapy
Magnetic resonance imaging (MRI) has been used in multiple sclerosis (MS) imaging since its introduction in practice, and its importance continues to grow. It is the most important biomarker for this disease. It helps in diagnosis, prediction of the most likely development path and in monitoring disease activity. Activity monitoring has recently become increasingly important in view of the expanding portfolio of drugs, as the findings on MRI monitoring help to determine whether a given treatment is effective or not. Conventional MRI monitoring techniques are a part of most clinical trials, most often the number and possibly the volume of T2 lesions, the number of enhancing lesions and the brain atrophy (total, gray and white matter separately) and these techniques are gradually penetrating into dailly clinical practice. Long-term data from clinical trials of ocrelizumab therapy are presented, showing its effect on stabilization of monitored MRI.
Key words: multiple sclerosis, magnetic resonance imaging, monitoring, ocrelizumab
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Richard Novobilský
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Jana Horáková
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra neurologie a psychiatrie LF OSU v Ostravě
Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra neurologie a psychiatrie LF OSU v Ostravě
MUDr. Jaromír Gumulec
Klinika hematoonkologie Fakultní nemocnice v Ostravě a Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Ostrava
Význam vyšetření krevního obrazu u parestezií
FARMAKOTERAPIA
MUDr. Dana Vondráčková
Ambulance pro léčbu bolesti NCHK ÚVN, subkatedra algeziologie IPVZ, Praha
Lokální léčba postherpetické neuralgie 5% lidokainem v náplasti (Versatis®)
ODBORNÉ PODUJATIA
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Sympózium praktickej neurológie, Neurológia pre prax – 13. ročník
MUDr. Martina Martiníková
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Zaznelo na 13. ročníku Sympózia praktickej neurológie, Neurológia pre prax: Manažment vysokoaktívnej SM u žien v reprodukčnom období a gravidite
Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP v Košiciach
Networking mladých neurológov – 1. ročník
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
31. slovenský a český epileptologický zjazd
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves, Svet Zdravia, a. s
X. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči
MUDr. Ján Kothaj
II. neurologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
47. slovenský a český cerebrovaskulárny kongres s medzinárodnou účasťou
Doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Zaznelo na 13. ročníku Sympózia praktickej neurológie, Neurológia pre prax: Depresia a NCMP
created by © zooom.sk s.r.o.