Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – editor hlavního tématu
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Bolest
HLAVNÁ TÉMA:BOLESŤ
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
MUDr. Rudolf Černý
Neurologická klinika, FN Motol, Praha
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Neuropatická bolest z pohledu algeziologa
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN v Plzni
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Opioidy v léčbě neuropatické bolesti
Nociceptivní bolest, která je způsobena iritací volných nervových zakončení, je obecně považována za opioid-senzitivní. Naproti tomu neuropatická bolest, podmíněná poškozením a dysfunkcí nervového systému, bývala až doposud tradičně označována jako opioid-insenzitivní. Parciální efekt opioidů u neuropatické bolesti byl vysvětlován především ovlivněním její afektivní komponenty. Některé studie však poukázaly na vlastní intrinzickou aktivitu opioidů u neuropatické bolesti. Zdá se, že aby se mohl uplatnit analgetický účinek opioidů i u neuropatické bolesti, je nutno dosáhnout jejich vyšší koncentrace v séru, než je koncentrace opioidu potřebná k navození analgezie u typické nociceptivní bolesti. Dosažení této efektivní analgetické koncentrace však u některých nemocných blokují výrazné vedlejší účinky. K ověření opioid-senzitivity je možno využít např. i. v. fentanylový test. Výpovědní hodnota této zkoušky není ale zcela spolehlivá. Výsledky dosavadních klinických studií nedaly sice doposud jednoznačnou odpověď na otázku efektivity opioidů u neuropatické bolesti, ale dle některých prací, vykazují opioidy zejména u periferních bolestivých neuropatií u některých nemocných zřetelný analgetický účinek. Reálná klinická situace je mnohem složitější než poměry v průběhu klinické studie. Doposud není znám žádný specifický faktor, jenž by jednoznačně signalizoval, budou-li opioidy u neuropatické bolesti analgeticky účinné. Jedinou spolehlivou metodou, která dá odpověď na toto dilema, je provedení terapeutické zkoušky.
Kľúčové slová: opioid senzitivita, léčebná odezva na opioidy, účinnost léčby, „závislost“ na opioidech.
Kľúčové slová MeSH: bolesť; choroby periférneho nervového systému – farmakoterapia; choroby centrálneho nervového systému – farmakoterapia; narkotiká – použitie terapeutické, farmakológia; analgetiká opiátové – použitie terapeutické, farmakológia; výsledok liečby; poruchy súvisiace s opiátmi.
prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Univerzita Konštantína Filozofa a FN, Nitra
Nesteroidní analgetika
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
Možnosti léčby neuropatických bolestí neurostimulačními metodami
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Sekundární bolesti hlavy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika IPVZ a Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, FTN, Praha
Vyhláška 277/2004 Sb. ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. národní delegát EFNS
VIII. kongres Evropské Federace Neurologických Společností – EFNS 2004, Paříž
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Milan Liška
Neurologické oddelenie, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
prof. MUDr. Peter Kukumberg PhD.
II. neurologická klinika LF UK FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Štruktúra rehospitalizovaných pacientov II. Neurologickej kliniky LF UK
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Význam časné léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme v zahraničí
Ze zahraničního tisku
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, FN KV a 3. LF UK, Praha
Poruchy výživy u Alzheimerovy nemoci a možnosti jejich ovlivnění
created by © zooom.sk s.r.o.