Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – editor hlavního tématu
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Bolest
HLAVNÁ TÉMA:BOLESŤ
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
MUDr. Rudolf Černý
Neurologická klinika, FN Motol, Praha
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Neuropatická bolest z pohledu algeziologa
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN v Plzni
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Opioidy v léčbě neuropatické bolesti
prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Univerzita Konštantína Filozofa a FN, Nitra
Nesteroidní analgetika
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
Možnosti léčby neuropatických bolestí neurostimulačními metodami
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Sekundární bolesti hlavy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika IPVZ a Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, FTN, Praha
Vyhláška 277/2004 Sb. ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. národní delegát EFNS
VIII. kongres Evropské Federace Neurologických Společností – EFNS 2004, Paříž
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Milan Liška
Neurologické oddelenie, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
prof. MUDr. Peter Kukumberg PhD.
II. neurologická klinika LF UK FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Štruktúra rehospitalizovaných pacientov II. Neurologickej kliniky LF UK
Práca analyzuje štruktúru diagnostického diapazómu II. neurologickej kliniky LF UK FNsP za rok 2001 a všíma si opakované hospitalizácie. Dôvody a frekvencia opakovaných pobytov súvisia so špecifikami konkrétnych neurologických afekcií. Najväčší podiel na opakovaných pobytoch z dôvodov progresie stavu, reziduálnych nálezov alebo potreby kontinuálnej ústavnej liečby vykazujú cievne mozgové príhody a demyelinizačné ochorenia typu SM. Poukazuje sa na niektoré ďalšie determinujúce ukazovatele (vek, pohlavie). Akcentuje sa posun diagnostiky a liečby niektorých menovite záchvatových ochorení do ambulantnej starostlivosti v súvislosti s nevyhnutnými farmakoekonomickými aspektmi lemujúcimi ústavný pobyt.
Kľúčové slová: štruktúra neurologickej morbidity, analýza opakovaných hospitalizácií, farmakoekonomické a spoločenské aspekty.
Kľúčové slová MeSH: choroby nervového systému; chorobnosť; znovuprijatie pacienta; náklady nemocničné; náklady a analýza nákladov.
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Význam časné léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme v zahraničí
Ze zahraničního tisku
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, FN KV a 3. LF UK, Praha
Poruchy výživy u Alzheimerovy nemoci a možnosti jejich ovlivnění
created by © zooom.sk s.r.o.