Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – editor hlavního tématu
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Bolest
HLAVNÁ TÉMA:BOLESŤ
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
MUDr. Rudolf Černý
Neurologická klinika, FN Motol, Praha
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Neuropatická bolest z pohledu algeziologa
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN v Plzni
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Opioidy v léčbě neuropatické bolesti
prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Univerzita Konštantína Filozofa a FN, Nitra
Nesteroidní analgetika
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
Možnosti léčby neuropatických bolestí neurostimulačními metodami
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Sekundární bolesti hlavy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika IPVZ a Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, FTN, Praha
Vyhláška 277/2004 Sb. ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. národní delegát EFNS
VIII. kongres Evropské Federace Neurologických Společností – EFNS 2004, Paříž
Za překrásného horkého a slunečného počasí se ve dnech 4.–7. září 2004 konal v Paříži již 8. kongres EFNS, kterého se zúčastnilo na 4000 účastníků. Početná byla i účast z Česka (67). Zasedání se konalo ve velikém Kongresovém paláci – dvě stanice metrem za Vítězným obloukem ve směru na čtvrt La Défense. Program kongresu se příliš nelišil od schématu posledních kongresů EFNS. První den – sobota 4. 9. – byl věnován teaching kurzům, zasedání některých panelů a konala se schůze národních delegátů EFNS. Na této schůzi bylo zvoleno nové předsednictvo na období dalších dvou let. Dosavadní preziden EFNS prof. H-D. Heiss bude vystřídán prof. J. L. de Reuckem z Gentu (Belgie). Dojde k dalším změnám ve výboru; prof. P. Kalvach byl zvolen jedním ze tří víceprezidentů na další dvouleté období. Vysoce byla hodnocena úroveň i organizace kurzu mladých neurologů ve Starých Splavech (organizována prof. Kalvachem). Jedním ze současných problémů je také nedostatek míst na prestižních neurologických klinikách, které by přijímaly stipendisty EFNS. Pořadatelem kongresu EFNS v roce 2009 byla zvolena Florencie. Další tři dny kongresu vždy začínaly bloky vybraných přednášek předních odborníků (Main topics), po přestávce následoval blok Short communications (z jednoho podoboru neurologie) a po polední přestávce postery, satelitní sympozia, focused workshops a special sessions. Movement disorders, Kognitivní a behaviorální aspekty epilepsie a Problémy terapie neuroimunologických poruch – to byla témata main topics druhého dne kongresu. Martino (Itálie) se v perspektivách léčby roztroušené sklerózy věnoval i možnosti non-replikujících virových vektorů k ovlivnění zánětlivé složky, zatímco kmenové buňky by se mohly využít k podpoře reparačních pochodů v převažující degenerativní fázi roztroušené sklerózy. Borg (Švédsko) ve svém referátu o současných možnostech ovlivnění postpoliosyndromu zdůraznil zánětlivý podíl na rozvoji této nemoci. Studoval expresi cytokinů mononuk­leárů v mozkomíšním moku. Zvýšenou hladinu cytokinů bylo možno ovlivnit intravenózně podanými imunoglobuliny, a tím se snížila rychlost rozvoje postpoliomyelitického syndromu (klinická dvojitě slepá studie). Critical care u iktů, Pokroky v léčbě roztroušené sklerózy a Mitochondriální onemocnění – to byla hlavní témata dalšího dne. J. van Gijn (Nizozemí) didakticky shrnul zásady intenzivní péče o nemocné s akutním SAK. Zdůraznil význam kardiorespiračních komplikací SAK (neurogenní edém plic, arytmie), jinou příčinu vzniku poruchy vědomí u těchto nemocných než právě příčinu cerebrální (hypoxie, metabolické příčiny), mechanickou kompresi kmene velkým hematomem v subarachnoideálních prostorech (u nás velmi zřídka zmíněná informace), nutnost zahájit záhy při recidivě krvácení umělou ventilaci, problémy pozdní ischemie (nimodipin per os, nedořešený efekt léčby pomocí hypervolémie a indukované hypertenze). Schwab (Heidelberg, BRD) referoval o možnosti mírné hypotermie (33°C) v léčbě akutního stadia infarktu mozku (katétr s plošným zařízením k ochlazení krve, či zevní chlazení – nyní vyvinuta specielní „chladící helma“). Možností je rovněž hemikraniektomie či její kombinace s hypotermií. Mendelow (Velká Británie) referoval o výsledcích studie STICH (The international surgical trial in intracerebral haemorrhage). Evakuace hematomu neměla statisticky lepší výsledky léčby než konzervativní postup. Main topics posledního dne kongresu – Nové perspektivny zobrazení mozku u demence, Aktuální náhled na paraneoplastické neurologické nemoci a Hereditární neuropatie – vhodně doplnily široký rejstřík prezentovaných současných názorů na různé problémy neurologických chorob. Ze satelitních sympozií, které jsem stačil navštívit (celkem jich bylo 10), bych chtěl vyzdvihnout sympozium o pokrocích v léčbě bolesti a sympozium o neuro-imunologických nemocech. Po dva dny bylo možno procházet posterovou sekci a diskutovat s autory. Celkem bylo přihlášeno 2593 posterů. Příští EFNS kongres se bude konat ve dnech 17.–20. září 2005 v Aténách.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Milan Liška
Neurologické oddelenie, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
prof. MUDr. Peter Kukumberg PhD.
II. neurologická klinika LF UK FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Štruktúra rehospitalizovaných pacientov II. Neurologickej kliniky LF UK
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Význam časné léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme v zahraničí
Ze zahraničního tisku
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, FN KV a 3. LF UK, Praha
Poruchy výživy u Alzheimerovy nemoci a možnosti jejich ovlivnění
created by © zooom.sk s.r.o.