Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – editor hlavního tématu
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Bolest
HLAVNÁ TÉMA:BOLESŤ
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
MUDr. Rudolf Černý
Neurologická klinika, FN Motol, Praha
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
Neuropatická bolest z pohledu algeziologa
MUDr. Jan Lejčko
Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika LF a FN v Plzni
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Opioidy v léčbě neuropatické bolesti
prof. MUDr. Oto Masár, CSc.
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny, Univerzita Konštantína Filozofa a FN, Nitra
Nesteroidní analgetika
MUDr. Ivan Vrba
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
MUDr. Jiří Kozák
Centrum pro výzkum a léčbu bolestivých stavů, FN Motol, Praha
Možnosti léčby neuropatických bolestí neurostimulačními metodami
MUDr. Jiří Mastík
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Sekundární bolesti hlavy
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika IPVZ a Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, FTN, Praha
Vyhláška 277/2004 Sb. ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. národní delegát EFNS
VIII. kongres Evropské Federace Neurologických Společností – EFNS 2004, Paříž
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Milan Liška
Neurologické oddelenie, FNsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
prof. MUDr. Peter Kukumberg PhD.
II. neurologická klinika LF UK FNsP akademika L. Dérera, Bratislava
Štruktúra rehospitalizovaných pacientov II. Neurologickej kliniky LF UK
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jiří Piťha
Neurologická klinika 3. LF UK a FN KV, Praha
prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň
Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis
doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Význam časné léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Publikujeme v zahraničí
Porucha sluchu jako první příznak late onset axonální formy CMT choroby, způsobené novou mutací proteinu P0. head\2 Hearing loss as the first feature of a late onset axonal CMT disease due to a novel P0 mutation. Seeman P., Mazanec R., Huehne K., Šušlíková P., Keller O., Rautenstrauss B. Cíl studie: Mutace v proteinu P0 působí divergentní fenotypy choroby Charcot Marie Tooth od nejčastěji demyelinizační formu Charcot Marie Tooth choroby - CMT 1B až po late onset axonální formu CMT s abnormální pupilární reakcí. Porucha sluchu asociovaná s CMT chorobou je vzácná a zpravidla pozdní komplikace. Cílem studie bylo upozornit na významnou poruchu sluchu jako první příznak CMT choroby způsobené novou mutací genu kódujícího protein P0. Metodika: U 3 osob ve 3 generacích bylo provedeno neurologické, elektrofyziologické (EMG + EP) vyšetření. U 1 osoby byla provedena nervová biopsie n. suralis a svalová biopsie a MRI mozku. U všech osob byla sekvenována DNA všech kódujících exonů v genu pro protein P0. Výsledky: U 2 pacientů ve 2 generacích se rozvinula porucha sluchu v 18 letech s následnou poruchou pupilární reakce (fotoreaktivita) a axonální neuropatií ve 3 resp. 4. dekádě. EMG potvrdilo nízkou amplitudu CMAP při normální motorické rychlosti vedení a nevýbavných SNAP. Biopsie n. suralis prokázala úbytek počtu axonů, myelinizovaných vláken a sprouting bez hypertrofických formací (onion bulbs). Porucha sluchu, porucha lokomoce a elektrofyzio­logické nálezy vykazovaly progresi abnormity v závislosti na věku. Nejmladší osoba (muž 12,5 roku) byla nejen klinicky symptomatická, ale byly již přítomny průkazné prodloužené latence BAEP a abnormální pupilární fotoreakce. U 3 osob analýza DNA prokázala novou mutaci 290A?>?T(Glu97Val) v genu pro protein P0. Závěr: Porucha sluchu může být prvním příznakem late onset axonální formy CMT choroby, způsobené mutací proteinu P0. Porucha sluchu a fotoreakce v tom případě předchází typické příznaky CMT neuropatie. Neurology 2004; 63: 733-735. MUDr. Radim Mazanec, Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Kognitivní potenciály v bazální ganglia - frontokortikálních okruzích. Studie s intracerebrálním snímáním Cognitive potentials in the basal ganglia - frontocortical circuits. An intercerebral recording study Rektor I., Bareš M., Kaňovský P., Brázdil M., Klajblová I., Streitová H., Rektorová I., Sochůrková D., Kubová D., Kuba R., Daniel P. Cíl: Hodnotili jsme kognitivní funkce spojené se zpracováváním senzorické a motorické informace v bazálních gangliích (BG), především v putamen a korových strukturách, které tvoří BG - frontokortikální okruhy. Metodika: Bylo provedeno intracerebrální snímání ze 160 míst mozků u 32 pacientů vhodných k chirurgickému řešení epilepsie. V pěti testech jsme hodnotili potenciály P3 evokované sluchovými a zrakovými podněty a dva pomalé potenciály, které mají vztah ke kongnitivním činnostem spojeným s přípravou pohybu: BP (Bereitschaftspotential) a CNV (Contingent Negative Variation). Srovnávali jsme přítomnost potenciálů se zvratem fází nebo amplitudovým gradientem s nepřítomností generátoru. Výsledky: Všechny sledované kognitivní potenciály byly generovány v BG, přítomnost ve frontálních korových oblastech byla více selektivní. Frekvence všech potenciálů, až na jeden, byla významně vyšší v BG než v prefrontálním a cingulárním kortexu. Potenciály P3 vzniklé v paradigmatu oddball byly častější v BG než v motorické/premotorické kůře, zatímco potenciály vzniklé při motorických úkolech (BP, CNV a blízké P3 v CNV paradigmatu) v motorické kůře se významně nelišily od frekvence potenciálů vzniklých v BG. Zpracování motorických úloh je shodné s modelem Alexandera a kol. o odděleném zpracování informací motorickou kličkou. Proměnné a úkolově závislé vnitřní uspořádání je pravděpodobnější při zpracování kognitivních senzorických informací. Kognitivní potenciály byly zaznamenány z celého putamen. BG mohou mít integrační úlohu při zpracování kognitivních informací.

Neurology 2004; 63: 733-735. MUDr. Radim Mazanec, Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Kognitivní potenciály v bazální ganglia - frontokortikálních okruzích. Studie s intracerebrálním snímáním Cognitive potentials in the basal ganglia - frontocortical circuits. An intercerebral recording study Rektor I., Bareš M., Kaňovský P., Brázdil M., Klajblová I., Streitová H., Rektorová I., Sochůrková D., Kubová D., Kuba R., Daniel P. Cíl: Hodnotili jsme kognitivní funkce spojené se zpracováváním senzorické a motorické informace v bazálních gangliích (BG), především v putamen a korových strukturách, které tvoří BG - frontokortikální okruhy. Metodika: Bylo provedeno intracerebrální snímání ze 160 míst mozků u 32 pacientů vhodných k chirurgickému řešení epilepsie. V pěti testech jsme hodnotili potenciály P3 evokované sluchovými a zrakovými podněty a dva pomalé potenciály, které mají vztah ke kongnitivním činnostem spojeným s přípravou pohybu: BP (Bereitschaftspotential) a CNV (Contingent Negative Variation). Srovnávali jsme přítomnost potenciálů se zvratem fází nebo amplitudovým gradientem s nepřítomností generátoru. Výsledky: Všechny sledované kognitivní potenciály byly generovány v BG, přítomnost ve frontálních korových oblastech byla více selektivní. Frekvence všech potenciálů, až na jeden, byla významně vyšší v BG než v prefrontálním a cingulárním kortexu. Potenciály P3 vzniklé v paradigmatu oddball byly častější v BG než v motorické/premotorické kůře, zatímco potenciály vzniklé při motorických úkolech (BP, CNV a blízké P3 v CNV paradigmatu) v motorické kůře se významně nelišily od frekvence potenciálů vzniklých v BG. Zpracování motorických úloh je shodné s modelem Alexandera a kol. o odděleném zpracování informací motorickou kličkou. Proměnné a úkolově závislé vnitřní uspořádání je pravděpodobnější při zpracování kognitivních senzorických informací. Kognitivní potenciály byly zaznamenány z celého putamen. BG mohou mít integrační úlohu při zpracování kognitivních informací.

ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Slovo úvodem
Z POMEDZIA NEUROLÓGIE
MUDr. Pavel Těšínský
Metabolická jednotka intenzivní péče, II. interní klinika, FN KV a 3. LF UK, Praha
Poruchy výživy u Alzheimerovy nemoci a možnosti jejich ovlivnění
created by © zooom.sk s.r.o.