Stiahnite si Acrobat Reader   
 
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Miloslav Dvorák – editor hlavního tématu
Cervikogénne syndrómy
MUDr. Miloslav Dvorák, MUDr. Ladislav Gurčík, MUDr. Vlastimil Horný
Neurologické oddelenie NsP Levoča
Neoperačná liečba cervikálnych koreňových syndrómov
prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.
Neurologická klinika SZU, FNsP Ružinov, Bratislava
Neuropatická bolesť pri cervikobrachiálnom syndróme
MUDr. Iveta Lisá, CSc., doc. MUDr. Ján Benetin, PhD., prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD., MUDr. Peter Kalina, PhD.
II. neurologická klinika LF UK FNsP akademika L. Dérera v Bratislave
Psychofarmaká v liečbe cervikálneho vertebrogénneho algického syndrómu
doc. MUDr. Ivan Rybár, CSc.
Subkatedra reumatológie SZU Bratislava
Postihnutie krčnej chrbtice pri zápalových reumatických chorobách
MUDr. Martin Häckel, CSc., MUDr. Václav Masopust
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Failed neck surgery syndrom – opomenutá diagnóza?
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Neurologické oddělení, Baťova krajská nemocnice ve Zlíně
Zpráva o III. Cerebrovaskulárním semináři, Litomyšl, 10.–11. 9. 2004
MUDr. Aleš Bartoš
Neurologická klinika 3. LF UK, FN Královské Vinohrady, Praha
Zpráva o kurzu „Kognitivní poruchy a demence“ konaném ve dnech 16.–17. 9. 2004 v Brně
MUDr. Martin Pretl, CSc.
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
XVII. kongres Evropské společnosti pro výzkum spánku (ESRS), Praha, 5.–9. 10. 2004
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Neurologické oddělení Krajské nemocnice v Pardubicích
19. český a slovenský neurologický sjezd, Brno
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Branislav Kollár, prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc., MUDr. Darina Buranová, PhD., MUDr. Katarína Klobučníková
I. neurologická klinika FN a LF UK, Bratislava
Etiologická diagnostika epilepsie: idiopatická, kryptogénna alebo symptomatická epilepsia
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jana Zárubová
Neurologická klinika IPVZ, Centrum pro epileptologii a epileptochirurgii, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Epilepsie a mateřství
MUDr. Dana Vondráčková
Centrum léčby bolesti FN Na Bulovce, Subkatedra léčby bolesti a akupunktury IPVZ, Praha
Chronická bolest - patofyziologie a léčba
REFERÁTY Z LITERATÚRY
Ze zahraničního tisku
Publikujeme v zahraničí
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Editoriál
created by © zooom.sk s.r.o.